دێم په باز-زبانێن اێرانێا: برانز

برزا برئو
بلۏچی‎