سر گْوَست منی چه کَندیلّ رۆشنیا تانکه...

برزا برئو
بلۏچی‎