چه بنگلاێش تان اێرانا ماتی زبانئے میان‌اُستمانی رۆچ

برزا برئو
بلۏچی‎