ایا واقعا می توانیم بزرگ داشت و قدردانی را ارزیابی کنیم بویژه برای نویسندگان و محققان؟

برو به بالا
فارسی